>>СВАЛИ КАТО PDF<<

Общи търговски условия

 за предоставяне на услуги в ИМТ Пловдив

 от

 „Терминали“ ЕАД

 1. Цел на приложното поле

 

 • „Терминали“ ЕАД стопанисва съоръжение за претоварване на интермодални транспортни единици (ИТЕ) за непридружаван комбиниран транспорт (контейнери, сменяеми каросерии и полуремаркета) между видовете транспорт железен път и шосе.
 • Терминали Еад ,НЕ предоставя сухопътни и железопътни транспортни услуги.
 • Тези общи търговски условия (ОТУ) важат за ползването на услгите от клиенти и договорни партньори на „Терминали“ ЕАД (наречени за кратко „договорен партньор“).
 • „Терминали“ ЕАД уведомява договорния партньор за промени в настоящите ОТУ и изрично обръща внимание, че тези промени важат като договорени, ако договорния партньор не възрази срещу тях в писмен вид в рамките на четири седмици.
 1. Предпоставки

 

 • Предпоставка за достъпа по шосе е използването на технически изправни и достатъчно оборудвани пътни превозни средства със съответния квалифицилан персонал.
 • Товарните единици трябва да отговорят на валидните норми (Закон за движението по пътищата, Правилник за прилагането на закона за движение по пътищата), както и да бъдат годни за претоварване и в безупречно техническо състояние.
 1. Претоварване на непридружаван комбиниран транспорт

 

 • ИТЕ са:

а. контейнери (по ISO стандартите)

 1. b. полуремаркета (кодифицирани)
 2. c. сменяеми каросерии (кодифицирани), които съответстват на валидните стандарти и на актуалното състояние на техниката, както и могат да бъдат обслужвани с кран и са допустими за участие в непридружаван комбиниран транспорт.

ИТЕ трябва да разполагат с необходимата четлива маркировка за кодифицирането или в случай на ISO – контейнери, маркировката за сигурност („Табелата за одобрение за безопасност“, табелата от Насоките за контейнерен транспорт респ. АСЕР маркировка) съгласно Конвенцията за безопасност на контейнерите.

 • Претоварването започва щом товарозахващащото устройство на съоръжението за претоварване бъде спуснато върху ИТЕ.
 • Претоварването завършва щом товарозахващащото съоражение на устройство за претоварване бъде откачено, повдигнато и освободено от ИТЕ.
 • Претоварване по смисъла на тази разпоредба се разбира претоварването на една ИТЕ от един вид транспорт или от едно транспортно средство в склад на терминала или от склад на терминала на даден вид транспорт или транспортно средство, при доставка/получаване – в предходния ден според датата на отпътуване на влака или по – рано респ. при вземане/изпращане – на следващия ден според датата на пристигане на влака или по-късно.
 • От претоварването не се обхваща свързването или освобождаването на ИТЕ със или от вагон или товарния автомобил, както и освобождаването или затягането на укрепващите приспособления, вкл. Осигурителните приспособления и фиксиращите съоръжения на вагона или товарния автомобил, както и подготовката на вагона или товарния автомобил за приемане на ИТЕ (напр. позиционирането на цапфите на товарния автомобил).
 • Претоварването не обхваща причисляването на ИТЕ към съответния вагон респ. към съответната позиция на вагона.
 • Явният контрол на ИТЕ от нивото на земята на входа на шосето или железния път за преценяване на годността за претоварване на интермодалната транспортна единица не заменя нито проверката на влака или на товарния автомобил по отношение на сигурно, отговарящо на правилата и съответстващо на транспортните изисквания състояние, нито отговорността на изпращача според нормативната уредба за превоз на стоки съгласно законовите разпоредби.
 • Договорният партньор се задължава, подлежащият на товарене вагон или товарен автомобил да се намира в подходящо за претоварването състояние и да не е наличен лед и сняг.
 • Договорният партньор се задължава, необходимите за товаренето и разтоварването упътвания както и схемите за товарене на вагоните да са предоставени на разположение на „Терминали“ ЕАД в съответната актуална версия.

                                              

 1. Други специални услуги във връзка с ИТЕ
 • „Терминали“ ЕАД предоставя в стопанисваният от нея терминал за непридружаван комбиниран транспорт (НКТ) други специални услуги, които са свързани с претоварването и складирането на ИТЕ. Те могат да бъдат открити в съответно валидните ценови листи на интернет адрес: www.terminali.bg
 • Тези услуги се предлагат според разполагаемите ресурси.
 1. Складиране на ИТЕ

 

 • Складирането от „Терминали“ ЕАД се извършва само под открито небе. Договорния партньор трябва да се погрижи за това, че ИТЕ няма да влоши качествата си след складирането под открито небе. Складирането се извършва според наличните капацитети.
 • Разположението на складирането се извършва от „Терминали“ ЕАД . Складирането започва след края на претоварването върху складовата площ и завършва с началото на претоварвнето на определеното за по-нататъшно транспортиране шосейно или железопътно превозно средство. Престоя преди претоварване на полуремаркетата в зоната за изчакване се допуска при определени обстоятелства и след предварително съгласуване с „Теминали“ ЕАД
 • Престой на товарни автомобили на територията на терминала е забранен,освен случаите в които са налични обстоятелства които налагат престой.Разрешен е престоя на товарни автомобили в зоната за изчакване,само след предварително дадено писменно съгласие от „Терминали“ ЕАД .
 1. Опасни товари

 

 • ИТЕ и товарни автомобили с опасни товари трябва да съответстват на законовите разпоредби, задължително е да имат необходимите маркировки. Договорният партньор трябва да гарантира, че всички условия на НАРЕДБА № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари, Конвенция ADR и RID са спазени. Допълнително трябва да се съблюдават всички задължения съгласно други закони и нормативни актове по отношение на околната среда (като по-специално, но не само Закона за опазване на околната среда, Закон за защита при бедствия и аварии )
 • Договорният партньор е длъжен да предотвратява увреждащи околната среда въздействия. Ако въпреки това възникнат увреждащи околната среда процеси „Терминали“ ЕАД трябва незабавно да бъде уведомена. „Терминали“ ЕАД ще предприеме необходимите мерки. Разходите за всички причинени от договорния партньор щети /също и невиновно причинените, подлежащи на възстановяване/ в следствие на увреждащи околната среда въздействия, се поемат от договорния партньор. Това важи особено и за евентуалното опразване на терминала и необходимите почистващи мероприятия.
 • Продължителността на престоя на ИТЕ или товарни автомобили с опасни товари в товарния терминал трябва да се намали до минимум и може да бъде най – много 5 дни (вкл. денят на доставяне).
 • Договорният партньор трябва да съобщи в писмен вид на „Терминали“ ЕАД всички данни за опасния товар за всеки опасен товар, както и да достави всички други съществени за обработката данни и документи.
 • Ако на „Терминали“ ЕАД бъдат предадени ИТЕ с опасни товари без специално указание, договорният партньор носи отговорност според законовите разпоредби за възникващите от това щети.
 • „Терминали“ ЕАД си запазва правото да откаже обслужването на ИТЕ или товарни автомобили с опасни товари от определени класове или товари с особени характеристики (напр. развалящи се или скъпи товари). В този случай „Терминали“ ЕАД ще информира договорния партньор в подходящ срок.
 1. Заявка за доставяне/получаване на  ИТЕ

 

 • Възлагането на поръчка респ. заявка на услуги („заявка“) се извършва от договорния партньор само в писмен вид, по интернет на предварително договорен и-мейл адрес . За заявки дадени по телефона, терминала не носи отговорност за правилното изпълнение. Изискването за писмен вид е изпълнено и при изпращането на формуляра за заявка за товарене. Заявката трябва да съдържа всички необходими данни за изпълнение на поръчката съобразно правилата, но минимум:
 1. данни за превозното средство доставящо/взимащо ИТЕ
 2. номер на ИТЕ
 3. тип, дължина и профил на ИТЕ
 4. тегло на ИТЕ
 5. митнически особенности
 6. информация за опасни товари
 7. жп гара по местоназначение
 • По желание на договорния партньор, „Терминали“ ЕАД изпраща на договорния партньор електронни съобщения за влизане и излизане на ИТЕ с чисто информативен характер. За липсващи, непълни или по – късно изпратени такива съобщения, „Терминали“ ЕАД не носи отговорност.
 • Доставка шосе /железен път
 1. Доставката по шосе трябва да се извършва само с изцяло и правилно попълнен „входящ проверовъчен формуляр/формуляр за вземане“.
 2. Доставката по железен път трябва да се извършва само с изцяло и правилно попълнени транспортни документи(напр. Товарителница).
 3. Доставката по железен път,трябва да се извършва само с изправен и подходящ железопътен подвижен състав. При техническа несъвместимост между подвижния състав и ИТЕ, Терминали Еад не носи отговорност. Разходи възникнали във връзка с това са за сметка на договорния партньор.
 4. Документите за доставката съгласно точки a. и b. трябва да съдържат всички необходими данни за предоставянето на услугата от „Терминали“ ЕАД съобразно правилата.
 5. С доставката договорния партньор гарантира, че ИТЕ е годна за НКТ и съответства на всички нормативни и технически изисквания.
 6. Проверката на натоварения товар, неговата опаковка, разпределяне, укрепване, както и проверката на документите е задължение на договорния партньор.
 7. Ако „Терминали“ ЕАД установи недостатъци при доставката, може да откаже приемането. Определянето на по – нататъшното процедиране се извършва по възможност, и ако производствените интереси не противоречат на това, чрез съгласуване с договорния партньор. Същото важи и за недостатъци, които настъпят след приемането. Разходите за евентуално предприети мерки от „Терминали“ ЕАД се поемат от договорния партньор.
 • Вземане по шосе
 1. Вземането по шосе трябва да се извършва само с изцяло и правилно попълнен „входящ проверовъчен формуляр/формуляр за вземане“
 2. Договорният партньор трябва да извести писмено „Терминали“ ЕАД, кое е лицето оправомощено да вземе ИТЕ.
 3. За вземането на ИТЕ във всички случай е необходимо изричното разрешение на „Терминали“ ЕАД
 4. Задължение на договорния партньор е проверката, дали:
 • подлежащата на вземане ИТЕ съвпада по отношение на номер, тип и местоположение с неговите документи и той е приел така определената ИТЕ.
 • натовареното с ИТЕ превозно средство не превишава максимално допустимите тегло, товар на ос, дължина, височина и ширина.(отговаря на ЗДдвП и ЗАвтП)
 • условията на транспортиране и предписанията за движение по пътищата в последващия шосеен транспорт са спазени и превозното средство заедно с товара е технически изправно към момента на напускане на товарния терминал.
 1. Права и задължения

 

 • Договорния партньор и „Терминали“ ЕАД ще работят в съвместно доверие, за да се избегнат по възможност евентуални негативни въздействия върху управлението на предприятието или другата страна по договора.
 • Договорния партньор и „Терминали“ ЕАД са длъжни незабавно да информират другата страна по договора за всички съществени, особено засягащи договорното правоотношение или работния процес обстоятелства.
 • Договорния партньор и „Терминали“ ЕАД се задължават незабавно да отстраняват смущения на работния процес, освен ако това поради технически или икономически причини е неприемливо.
 • За влизането и престоя в товарния терминал важат „Правилата за поведение в ИМТ Пловдив“ (прил.4). Договорният партньор е длъжен, да следи за спазването на законовите разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд, да информира своите клиенти, помощни лица и работници за тези правила на поведение и при поискване да го докаже на „Терминали“ ЕАД. Правилата на поведение са изложени в терминала.
 • Договорният партньор е по -специално длъжен:
 1. Да съблюдава всички местни особености и всички указания на „Терминали“ ЕАД за спазване безопасността и изпълнението на услугите и да се погрижи, също и персоналът му и помощния персонал (напр. лица, които работят за клиенти на договорния партньор) да спазват тези особености и указания;
 2. Да гарантира по отношение на състояние, опаковка и товарене, спазването на съответните стандарти и предписания преди предаването на „Терминали“ ЕАД
 3. Да предоставя безвъзмездно на разположение на „Терминали“ ЕАД всички необходими за товаренето информации (особено съгласно съответните предписания за товарене на опасни товари) в съответната актуална версия и да посочва в своите документи на доставката само обвързващи и коректни данни за теглата;
 4. Да се погрижи, съоръженията на терминалa да не бъдат ангажирани над уговорения съгласно договора срок, както и предоставеният за ползване коловозен участък да бъде свободен в края на определения времеви прозорец;
 5. Да обезопаси ИТЕ както и намиращите се в нея други товарни единици и товари с подходящи и функциониращи обезопасителни средства срещу падане/приплъзване, както и срещу достъп от трети лица;
 6. Незабавно да информира „Терминали“ ЕАД за всички съществени, особено засягащи договорното правоотношение или производствения процес обстоятелства;
 7. Да посочи опавомощени лица, които са в състояние да вземат решения в кратки срокове и извън обичайното работно време.
  • Проверката, оценяването и гарантирането на безопасното експлоатационно състояние на влакове, превозни средства, ИТЕ както и намиращите се в тях помощни средства за товарене и товари е задача и отговорност на договорния партньор.
  • Ако договорният партньор не изпълни своето задължение да вземе ИТЕ в уговорения срок, тя остава в товарния терминал за негова сметка. Ако по спешност, като напр. поради експлоатационни изисквания, се наложи отстраняване, то „Терминали“ ЕАД има право да извърши отстраняването без предварително набавяне на указания и за сметка и риск на договорния партньор.
  • „Терминали“ ЕАД има право по всяко време да отстранява смущения в производствения процес, чието причиняване е по вина на договорния партньор, за негова сметка или да възлага отстраняването им на трети лица.
  • „Терминали“ ЕАД има право по всяко време да извършва мероприятия по подръжка, техническо обслужване, ремонт и строителство на товарния терминал като при това взема в предвид интересите на договорния партньор, за да минимизира възможно най-много негативните въздействия.
 1. Възнаграждения и фактуриране

 

 • Възнагражденията са уредени в съответната валидна ценова листа (прил.2 ).
 • Фактурите трябва да бъдат заплатени в рамките на 14 дни без всякакви удръжки по посочената от „Терминали“ ЕАД на фактурата банкова сметка, освен ако изрично не е договорен друг период.
 • Всички цени са в евро и без включен ДДС.
 • Изключено е прихващане или задържане на вземания на „Терминали“ ЕАД.
 • Място на изпълнение за всички взаимни плащания е Пловдив.
 • Рекламации на фактури се отправят от договорния партньор към Терминали Еад с данните за номер на фактура, засегнатата позиция и причината за рекламацията в писмен вид. Падежът на фактурата не се променя в следствие на евентуална рекламация.
 1. Пречки за извършване на услугата, срокове (срокове за извършване на услугата)

 

 • Пречки за извършване на услугата, които не попадат в рисковат сфера на една от страните по договора, освобождават „Терминали“ ЕАД за продължителността на прекъсване и обхвата на тяхното въздействие от задълженията за предоставяне на услугата.
 • Като пречки за извършване на услугата важат стачки и локаут, форс мажорни обстоятелства, размирици, военни или терористични актове, мерки на властите, както и други непредвидими и необратими обстоятелства.
 • Сроковете (сроковете за извършване на услугата) са само до толкова обвързващи, доколкото те бъдат потвърдени като обвързващи от „Терминали“ ЕАД в писмен вид. Само неспазването на декларирани като обвързващи срокове (сроковете за извършване на услугата) може да доведе до последици от забава.
 1. Отговорност

 

 • Отговорност във връзка с услугите съгласно точки 3. и 5. От претоварване и складиране на непридружаван комбиниран транспорт
 • Страните по договора отговарят взаимно съгласно законовите разпоредби на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за автомобилните превози, Закона за железопътния транспорт, ДОКОЛКОТО В ТЕЗИ ОТУ не се съдържат различни уговорки.
 • Отговорността на „Терминали“ ЕАД за имуществени щети е ограничена до размера на сумата от 250.000,00 Евро за всеки отделен случай.
 • „Терминали“ ЕАД е освободена от отговорност съгласно т.9.1, ако щетата е била причинена по вина на договорния патрньор, указание на договорния партньор не по вина на „Терминали“ ЕАД или поради обстоятелства, които „Терминали“ ЕАД не е могла да избегне или да предотврати последиците им.
 • За всяко складиране на ИТЕ или товарни автомобили във връзка с този договор, „Терминали“ ЕАД не отговаря като депозитар по смисъла на търговското законодателство в Република България.
 • Отговорност във връзка с техническото и експлоатационно състояние на железопътния подвижен състав (вагоните)
  • Терминали Еад не носи отговорност за техническото състояние и експлоатационна годност, на железопътния подвижен състав.
  • Задължение на договорния партньор е да осигури компетентно лице с квалификация ревизор вагони за гарантиране на техническото състояние и правилното натоварване на ИТЕ
  • При допълнителна договорка с договорния партньор, правилното натоварване на вагоните може да се контролира от Терминали Еад по предварително предоставена схема на товарене от договорния партньор
  • В случаите на неспазване от договорния партньор на т.11.2.2 и 11.2.3 “Терминали” Еад не носи отговорност за възникнали последващи обстоятелства.
 • Отговорност във връзка с всички останали услуги
 • Договорния партньор отговаря за всички причинени от него или принадлежащи към него трети лица вреди на „Терминали“ ЕАД, служителите на „Терминали“ ЕАД или на трети лица. Тази отговорност обхваща и косвени вреди и чисто имуществени щети.
 • Договорният партньор третира „Терминали“ ЕАД без да иска обезщетение и без да завежда искове за всички претенции на трети лица, особено помощни лица и клиенти на договорния партньор, вкл. на обратни искове и застрахователни възстановявания. Това важи само дотолкова, доколкото договорния партньор не докаже, че щетата е по вина /груба небрежност/ на „Терминали“ ЕАД.
 • Ако „Терминали“ ЕАД бъде задължен да отстрани нанесени на околната среда щети, които са били причинени от договорния партньор, неговите работници, клиенти или други трети лица, също и невиновно, то догоровния партньор трябва да възстанови на „Терминали“ ЕАД направените разходи и други разноски. „Терминали“ ЕАД си запазва правото да претендира обезщетения над възстановения размер.
 • Отговорността на „Терминали“ ЕАД е ограничена до 50.000,00 Евро за всеки отделен случай.
 • Изрично се изключват отговорността на „Терминали“ ЕАД за щети вследствие на форс мажорни обстоятелства или стачка, както и отговорността за косвени вреди и чисто имуществени щети.
 • За щети, които са причинени по непредпазливост, „Терминали“ ЕАД не носи отговорност.
 • За всяко складиране на ИТЕ или товарни автомобили във връзка с този договор, „Терминали“ ЕАД не отговаря като депозитар по смисъла на търговското законодателство в Република България.
 1. Използване на данни и защита на данните
  • Независимо от съществуващите законови задължения, договорният партньор дава своето изрично съгласие, че неговите данни ще бъдат регистрирани и целенасочено използвани от „Терминали“ ЕАД и тези документи или отделни данни могат да бъдат предоставяни на застрахователи с цел проверка и оценяване на застрахователния риск както и на държавни служби, доколкото договорния партньор в отделния случай при съобщаването на данните или предаване на документите не е доказал основателни икономически интереси, които противостоят на едно такова предоставяне.
  • От договорния партньор и „Терминали“ ЕАД ще бъдат спазвани законовите разпоредби на Закона за защита на личните данни. Договорния партньор одобрява във всеки случай необходимата за изпълнение на договорните правоотношения респ. на производствения процес употреба на данните.
 1. Конфиденциалност

 

 • Договорният партньор и „Терминали“ ЕАД се задължават да опазват в тайна всички получени във връзка с договорните услуги информации, данни и документи, доколкото едната страна по договора не освободи за всеки конкретен случай в писмен вид другата страна по договора от това задължение.
 • Освен това договорния партньор и „Терминали“ ЕАД се задължават в случай, че те възлагат предоставянето на договорните услуги на трети лица, да обвържат с тези задължения за конфиденциалност /опазване на тайна/ и тези трети лица. Договорният партньор и „Терминали“ ЕАД се задължават да спазват Закона за защита на личните данни.
 1. Салваторска клауза
 • В случай, че единични условия на тези Общи търговски условия са невалидни или поради правни основания не могат да бъдат изпълнени, без с това да става неприемливо запазването на договорните правоотношения, това не засяга останалите регламенти на Общите търговски условия. Същото важи при наличието на регулаторен пропуск. На мястото на недействителни, неосъществими или непълни регламенти, Общите търговски условия се допълват и тълкуват така, че поставените от договорните партньори цели да могат да бъдат постигнати.
 1. Валидно право и място на подсъдност

 

 • Прилага се само българското право с изключение на препращащите норми на Кодекса за международното частно право както и на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки.
 • Място на подсъдност за всички спорове във връзка с предоставянето на специални услуги за непридружаван комбиниран транспорт между „Терминали“ ЕАД и договорния партньор е родово компетентния съд в гр. Пловдив, доколкото не са предвидени задължително особени компетентности или системи за правна защита.
 1. Други

 

 • Изискването за писмена форма важи като изпълнено при изпращане по e – mail, факс, поща.
 • Договорният партньор дава още от сега своето съгласие за прехвърляне на правата и задълженията от договорното правоотношение на евентуален правоприемник на договорния партньор.
 • Клауза за актуализация на цени – В случай, че Терминали ЕАД актуализира /промени/ ценовата листа(прил.2), актуализираната ценова листа важи като договорена, ако договорния партньор не възрази срещу нея в писмен вид в рамките на три работни дни след обявяване на промените.