>>СВАЛИ КАТО PDF<<

Утвърдил:…………………………………………

/Ц. Станчев – Изпълнителен директор/

ИНСТРУКЦИЯ  №1

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА ИМТ-Пловдив

ПОЛИТИКА И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА

ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ИМТ

ПЛОВДИВ

Политика по осигуряване на безопасност и здраве при работа на ИМТ Пловдив

В „Терминали“ ЕАД осигуряването на безопасност е приоритет и се основава на общите принципи на националната политика при отчитане на спецификата на отделните дейности и се реализира със задължителното участие на работещите. Тази политика е и основата на системата за управление на ЗБУТ и определя насоките, които компанията следва и се стреми да постигне целите.

Основната цел е да се работи по безопасен начин, отговорно и с пълно уважение, както към работещите така и към обществото, полагайки услилия за непрекъснато усъвършенстване.

„Терминали“ ЕАД поема отговорност да:

 • Постигнем минимален брой трудови злополуки и професионални заболявания, по-малко инциденти;
 • Да работим по безопасен начин;
 • Да работим непрекъснато за постигането на безопасността и опазването на околната среда, с всички наши служители и партньори.

 

Правила за поведение на територията  на „ТЕРМИНАЛИ“ ЕАД

Правилата за поведение са задължителни за спазване при влизането и движението на територията на обекта. Те са необходими и служат за това да може да се извършва експлоатацията на терминала безопасно и в съответствие с правните разпоредби.

Стопанисваното от „Терминали“ ЕАД съоръжение за комбиниран транспорт на товари („ИМТ“ Пловдив) е железопътно съоръжение.

 1. Влизането и поведението в железопътни съоръжения се осъществява с карта за достъп;
 2. Ако на терминала се намират двама или повече работодатели, всеки отделен работодател е отговорен за съответното предаване на информацията за настоящите Правила на поведение на своите работници;
 3. Входа на терминала е обозначен с пътни знаци. Влизането е разрешено само за ползватели и служители на „Терминали“ ЕАД за времето на тяхната дейност. Регистрирането при персонала на терминала е задължително!

При неоправомощено влизане или неоправомощен престой в терминала е изключена всякаква отговорност.

Родителите носят отговорност за децата си.

Посетители имат право да навлизат в терена на терминала само с разрешение и предхождащо наставление от ръководството на терминала.

В обществено недостъпни зони – също и с валидна карта за достъп – може да се навлиза само след осъществяване на контакт с надзираващия служител и след доказано извършено наставление за възможните опасности.

 1. На цялата територия на терминала е в сила използването на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло за всяко работно място, съгласно предназначението им и подходящи, сигурни против подхлъзване, стабилни обувки с широк, нисък ток. Не е разрешено да се носят обувки с дървена подметка.

В зоната на опасност на претоварващите съоръжения и на съпоставими опасни места съществува задължение за носене на защитна каска.

Извършването на дейности с мокра горна част на тялото и/или с къси панталони е опасно и поради това забранено.

Правила за движение според Правилника за движение по пътищата на територията на терминала

 

 1. По смисъла на Правилника за движение по пътищата, терминала не е обществена транспортна зона и затова изисква особен начин на поведение.
 2. Терминалът се състои от транспортни артерии за пътни и железопътни превозни средства, както и за претоварващите съоръжения и служи за претоварване на товарни единици за комбиниран транспорт.
 3. На територията на терминала важи Правилника за движение по пътищата със следните отклонения: вилкови товарачи, кранове, терминални влекачи, железопътните превозни средства имат предимство.
 4. Съблюдавайте пътните знаци и пътната маркировка.
 5. Железопътни превозни средства:
 • винаги имат предимство,
 • се движат по принцип не по видимост, а по сигнали,
 • не могат да спрат веднага,
 • може да са неосветени,
 • могат да идват от двете страни и предимно в заснежена обстановка издават слаб шум от движението си.
 1. Като цяло трябва да се съблюдава за движението на пътни и железопътни превозни средства, както и кранове, особено при отваряне на врати на превозните средства и при слизане от превозните средства!
 2. Особено внимание при навлизане в пътното платно, особено при излизане зад товарни единици или превозни средства.
 3. Внимание при неблагоприянти метеорологични условия (вятър, мъгла, дъжд, сняг) и в тъмната част на денонощието.
 4. Забранено е пушенето на цялата територия за претоварване и складиране на товарни единици – също и в превозните средства!
 5. Паркирането е свързано с разрешение от ръководството на терминала и може да се извършва само на предвидените за това места; разрешението се поставя видимо на превозното средство.
 6. Складирането на товарни единици и шасита може да се извършва само със съгласието на ръководството на терминала.
 7. Забранено е телефонирането с мобилни телефони или използването на слушалки по време на движението на превозните средства.
 8. Забранена е употребата на алкохол и/или други упойващи вещества преди и по време на работа.
 9. Задължително е явяването на работа в добро здравословно състояние, позволяващо изпълнението на възложените задачи.
 10. Да се спазват правилата за противопожарна безопасност.
 11. Информирайте се за местоположението на пунктовете за първа помощ и на съоръженията за противопожарна защита.
 12. Всяко отделно лице е длъжно да опазва чистотата на терминала.
 13. За всички определени за аварийни случаи входове и пътища за спасителната служба трябва да се осигурява свободен достъп. Улици, пресичащи терминала от началото до края му не трябва да бъдат блокирани.
 14. По време на изпълнението на формалностите по доставянето и/или вземането на товарни единици, както и по време на изчакване и паркиране изключването двигателя на превозното средство е задължително.
 15. Обслужващи лица на превозни средства или съоръжения трябва да бъдат съответно обучени и упълномощени за робота с тях. Съответните удостоверения трябва да се представят при поискване.
 16. Всички части от железопътните електрически съоръжения трябва да се разглеждат като намиращи се под напрежение и затова от тях трябва да се спазва безопасно разстояние от минимум 3,0 м. Това безопасно разстояние не трябва да бъде занижавано нито с предмети нито с части от тялото. Всяко доближаване до тези железопътни електрически съоръжения без съблюдаване на безопасното разстояние или докосването на тези съоръжения е опасно за живота и поради това забранено.
 17. Качването по стълбове (които носят електрически съоръжения) е забранено.
 18. Извършването на работи по товарната единица (напр. укрепване на товара, манипулации със средства за укрепване на товара, подреждане на товара) както и особено качването по превозни средства и товарни единици без изричното разрешение на ръководството на терминала е забранено.
 19. Пътните знаци, пътната маркировка и табелите на терминала трябва да се съблюдават. В терминала може да се шофира само по предвидените за това и указани с табели и маркировка пътни артерии.

При шофиране в терминала се изисква възможно най-голямо внимание, особено при неблагоприятни метеорологични условия (дъжд, мъгла, сняг и т.н.) и в тъмната част на денонощието.

Карането на заден ход на товарни камиони (влекачи) е забранено, изключения са допустими само след изрично разпореждане и под наблюдение.

При шофиране пред контейнерни вилкови товарачи, портални кранове и други превозни средства трябва да се спазва съответно безопасно разстояние.

При шофиране по пътните артерии както и при складиране на товарните единици в терминала трябва да се внимава за това да бъде спазено минималното разстояние от 2,0 м. до най-близката жп релса и преградните линии/площи да не бъдат нито прекрачвани нито нарушавани.

Правилно боравене с превозни средства и средствата на труда! Те трябва да се обслужват компетентно и професионално съгласно ръководството за експлоатацията им.

 1. Да не се влиза или шофира под висящи товари.

Престоят под висящи товари и в тяхната опасна зона (падане на товара, движение на съоръжението за претоварване) е забранено.

 1. При силен вятър е забранено влизането в зоната на складиране на контейнерите в терминала.
 2. Като улици на територията на терминала по принцип трябва да се използват само улици и съоръжения, които могат да бъдат общо използвани.
 3. Пътната маркировка в зоната на улицата до коловоза не трябва нито да бъде прекрачвана нито нарушавана. Ако пътната маркировка е неразпознаваема: да се спазва минимално разстояние от 2,00 м. до най – близката жп релса.
 4. При преминаването на железопътни превозни средства, нередовности като отворени врати, изместени товари, свръхшироки пратки, вагони с дефекти, вибриращи тавани на вагони, хлабави проводници, могат да доведат до застрашаване на безопасността. Такива нередовности трябва да бъдат веднага съобщавани на персонала на терминала.
 5. Необходима е особена предпазливост, ако се използват железопътни прелези на едно равнище с релсите. Пресичането на коловозите е разрешено само на обозначените със съответни табели места, ако по тях не се движат железопътни превозни средства.
 6. Трябва да се съблюдават наличните светлинни сигнални уредби, при тяхнатанеизправност трябва да се следват указанията на персонала на терминала.
 7. Използването на железопътни прелези на едно равнище с релсите пред колесни превозни средства или непосредствено зад движещи се превозни средства, както и спирането на железопътни прелези на едно равнище с релсите е забранено. Предупредителните сигнали трябва веднага да бъдат спазвани.
 8. Качването на железопътни превозни средства, вървенето покрай товарни вагони и пресичането на товарни вагони е забранено.
 9. Забранено е катеренето по железопътни превозни средства, пропълзяването под превозни средства, прекатерването на буфери или винтови спрягове.
 10. Качването по кранове, претоварни съоръжения е забранено.
 11. Водачите на пътни превозни средства нямат право да извършват никакви други действия освен своите дейности, които служат за доставяне и вземане на товарни единици, ако персонала на терминала не издаде други разпореждания.
 12. Трябва да се спазва достатъчно безопасно разстояние до крановете и претоварните съоръжения.
 13. Претоварването на товарната единица трябва да се извършва само в неподвижно състояние на товарния автомобил, съгласувано между водача на товарния автомобил и отговорния за това персонал на терминала.
 14. Водача на товарния автомобил показва готовността за товарене чрез вдигане на дясната си ръка. Комуникация с водача на вилковия товарач за контейнери може да се извършва когато претоварното съоръжение е в покой. Винаги трябва да се внимава, при приближаване към претоварното съоръжение лицето да бъде виждано от водача на вилковия товарач.
 15. Престоят в обсега на вилковия товарач за контейнери и приближаване до намиращото се в движение претоварно съоръжение са забранени.
 16. Не трябва да се навлиза в зоната на движение на вилковите товарачи.
 17. Винаги трябва да се стремите да бъдете забелязани от претоварващия персонал. При товарене и разтоварване да се поддържа видим контакт с оператора на крана и съоръжението.
 18. Във връзка с престоя си в терминала, водачите трябва да прекарват времето си в безопасна зона, да проследяват хода на терминалните процеси (претоварване, транспорт), в случай на необходимост (висящи товари, трафик, други заплахи) да търсят безопасна зона и винаги да спазват безопасно разстояние от крановите установки.
 19. Полуремаркета и сменяеми каросерии могат да бъдат складирани само на предвидените и обозначени за целта складови площи и по указание на персонала на терминала.

Подготовка за товарене или разтоварване от водача на товарния автомобил:

 

 • Надлежното разединявяне и съединяване както и надлежното свързване на товарната единица от и с пътното превозно средство, особено разхлабването и затягането на укрепващите приспособления вкл. техните осигурителни механизми, и неговата по-нататъшна подготовка за движение по железен път или шосе (напр. промяната на опорните крака както и на страничната и задна защита срещу вклиняване) се извършват от водача на товарния автомобил на негова собствена отговорност.
 • Блокировките да се освободят едва непосредствено преди вземането с крана респ. да се заключат веднага след поставянето на товарната единица.
 • При полуремаркета, страничната и задна защита срещу вклиняване да се вдигне нагоре и да се осигури, да се предприемат необходимите манипулации с въздуховодната инсталация.

ДЕЙСТВИЯ НА ВОДАЧИТЕ НА ТОВАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ ПРЕБИВАВАЩИ НА ТЕРМИНАЛА

 • Водачът на товарния автомобил показва готовността за товарене с вдигане на дясната си ръка.
 • Водачът потвърждава с подписа си, че:
 • на него са му известни правилата на поведение на терминала и той ги е разбрал,
 • поставянето на контейнера/сменяемата каросерия е извършено надлежно съобразно неговите указания,
 • в съответствие със заявката, номера, типа и дължината на контейнера /сменяемата каросерия/ полуремаркето съвпадат с описаното в хъбовата разписка и той е приел определената товарна единица,
 • той е извършил обезопасяването на контейнера/сменяемата каросерия върху вземащото превозно средство,
 • заедно с контейнера/сменяемата каросерия/ полуремаркето не се превишават максимално допустимите тегла, налягане на осите, дължини, ширини и височини на превозното средство,
 • той е отговорен за спазването на условията за транспортиране и предписанията за движение по пътищата в уличното движение,
 • превозното средство заедно с товара е технически изправно към момента на напускане на терминала.

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЛОПОЛУКИ/ПРОИЗШЕСТВИЯ

Всички лица са длъжни да съобщават незабавно събития и произшествия като наранявания от всякакъв вид, пожар, катастрофи, изтичащи вещества (пари, течности, газове, твърди вещества, като напр. прах), на служител на терминала с ръководни или надзорни функции.

Мерки за безопасност и поведение в спешен случай:

 • Останете надалеч от мястото на събитието респ. намалете колкото е възможно престоя си там!
 • Напускане на опасната зона като се вземе в предвид посоката на вятъра!
 • Веднага съобщаване на служител на терминала с ръководни или надзорни функции; изчакайте по-нататъшни указания!
 • Забранено е приближаването по превозни средства или товарни единици при които се забелязват неплътни кранове или вентили, съскащи звуци или особен мирис.
 • Изтичащи товари (пари, течности, газове, твърди вещества, като напр. прах) да не се докосват респ. по възможност да не се вдишват!
 • При здравословни въздействия да се търси незабавно лекарска помощ!
 • Дейности, които не се намират в непосредствена връзка с работата на терминала, като напр. претоварване на товари от товарен камион на товарен камион, използването на автокран, са разрешени само с изричното позволение на ръководството на терминала.
 • Правните разпоредби като закони, наредби, задания от държавните власти трябва да бъдат спазвани.

НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ИМТ – ПЛОВДИВ

При нарушаване на настоящите Правила на поведение „Терминали“ ЕАД си запазва правото да отстрани виновните лица от терминала респ. да издаде забрана за достъп до терминала.

При неспазване на тези разпоредби „Терминали“ЕАД не поема никаква отговорност в случай на произшествия и щети.